top of page

บริการของเรา

บริการจำนองทรัพย์สินทุกประเภท - จำนองบ้าน จำนองคอนโด จำนองที่ดิน

บริการขายฝากทรัพย์สินทุกประเภท - ขายฝากบ้าน ขายฝากคอนโด ขายฝากที่ดิน

บริการขายฝากทรัพย์สินทุกประเภท - ไถ่ถอนบ้าน ไถ่ถอนคอนโด ไถ่ถอนที่ดิน

รีไฟแนนซ์ ลดดอกเบี้ย ลดงวดชำระให้ถูกลง

จำนองบ้าน

 • จำนองบ้านเดี่ยว

 • จำนองบ้านแฝด

 • จำนองอาคารพาณิชย์

 • จำนองทาวน์เฮาส์

 • จำนองโฮมออฟฟิศ

การทำสัญญาซื้อขายรูปแบบหนึ่ง ซึ่งผู้รับซื้อจะได้กรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สินทันทีจากผู้นำมาขายฝาก แต่มีข้อตกลงเพิ่มเติมว่าผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนทรัพย์สินนั้นคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและตามวงเงินที่ระบุไว้ในสัญญา โดยผู้ขายฝากสามารถขยายเวลาขายฝากกับผู้ซื้อฝากกี่ครั้งก็ได้ ครั้งละนานเท่าไหร่ก็ได้ แต่รวมตลอดสัญญาแล้วต้องไม่เกิน 10 ปี

 

ขั้นตอนการจดจำนอง: ผู้จำนองและผู้รับจำนองจะต้องดำเนินการจดจำนองต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ สำนักงานที่ดินตามเขตอำนาจที่หลักทรัพย์ตั้งอยู่

หลักเกณฑ์ในการจำนองบ้าน จำนองที่ดิน จำนองคอนโด

 1. ผู้จำนองต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สินทรัพย์

 2. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จำนอง

 3. ทำหนังสือสัญญาจำนองไปจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าพนักงานที่มีอำนาจรับจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด

 4. ทำการจดจำนอง ณ กรมที่ดิน หรือสำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่ของสินทรัพย์

 

ขั้นตอนดำเนินการจำนอง จำนองที่ดิน จำนองคอนโด

 1. ประเมินมูลค่าทรัพย์สินฟรีได้ที่ Line ID: 

 2. รอผลการประเมินภายใน 1 วันทำการ

 3. รอรับข้อเสนอวงเงินที่ได้รับและอัตราดอกเบี้ย ในการจดจำนอง

 4. ยืนยันการรับวงเงินในการจดจำนอง

 5. นัดหมายวันและเวลาที่จะเข้าดูหลักทรัพย์กับนายทุนโดยตรง

 6. ดำเนินการทำสัญญาจดจำนองต่อหน้าเจ้าพนักงานที่สำนักงานที่ดินตามเขตที่อยู่ในพื้นที่ของหลักทรัพย์นั้นๆ

 7. รับเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คทันทีหลังจากทำสัญญาเสร็จสิ้น

Family Viewing House
Modern Kitchen

จำนองคอนโด

 • คอนโดห้องเดี่ยว

 • คอนโดห้องคู่

 • สตูดิโอ

 • ดูเพล็กซ์

จำนองที่ดิน

 • ที่ดินติดถนน

 • ที่ดินติดห้างสรรพสินค้า

 • ที่ดินติดรถไฟฟ้า

 • ที่ดินแหล่งชุมชน

 • ที่ดินติดทะเล

Seashore
Family

จำนองโฉนด

 • โฉนดที่ดินติดถนน

 • โฉนดที่ดินใกล้แหล่งชุมชน

 • โฉนดที่ดินทุกประเภท

ขายฝากบ้าน ที่ดิน คอนโด

การทำสัญญาซื้อขายรูปแบบหนึ่ง ซึ่งผู้รับซื้อจะได้กรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สินทันทีจากผู้นำมาขายฝาก แต่มีข้อตกลงเพิ่มเติมว่าผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนทรัพย์สินนั้นคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและตามวงเงินที่ระบุไว้ในสัญญา โดยผู้ขายฝากสามารถขยายเวลาขายฝากกับผู้ซื้อฝากกี่ครั้งก็ได้ ครั้งละนานเท่าไหร่ก็ได้ แต่รวมตลอดสัญญาแล้วต้องไม่เกิน 10 ปี

หลักเกณฑ์ในการขายฝาก

 1. ผู้ขายฝากต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สินทรัพย์

 2. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายฝาก

 3. ทำหนังสือสัญญาขายฝากไปจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าพนักงานที่มีอำนาจรับจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด

 4. ทำสัญญาการขายฝาก ณ กรมที่ดิน หรือสำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่ของสินทรัพย์​

ขั้นตอนดำเนินการขายฝาก

 1. ประเมินมูลค่าทรัพย์สินฟรีได้ที่ Line ID:

 2. รอผลการประเมินภายใน 1 วันทำการ

 3. รอรับข้อเสนอวงเงินที่ได้รับและอัตราดอกเบี้ย ในการขายฝาก

 4. ยืนยันการรับวงเงินในการขายฝาก

 5. นัดหมายวันและเวลาที่จะเข้าดูหลักทรัพย์กับนายทุนโดยตรง

 6. ดำเนินการทำสัญญาจดจำนองต่อหน้าเจ้าพนักงานที่สำนักงานที่ดินตามเขตที่อยู่ในพื้นที่ของหลักทรัพย์นั้นๆ

 7. รับเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คทันทีหลังจากทำสัญญาเสร็จสิ้น

Old Asian couple depositing for a new house
ขายฝาก
Happy Family at Home

ไถ่ถอนบ้าน ที่ดิน คอนโด

 • โฉนดที่ดินติดถนน

 • โฉนดที่ดินใกล้แหล่งชุมชน

 • โฉนดที่ดินทุกประเภท

ไถ่ถอน

รีไฟแนนซ์

รีไฟแนนซ์ คือการขอกู้เงินใหม่เพื่อนำไปปลดภาระเงินกู้เก่าที่มีอยู่เหตุผลส่วนใหญ่ของการ "รีไฟแนนซ์" ได้แก่การเลือกสถาบันการเงิน หรือนายทุนที่ให้ดอกเบี้ยต่ำกว่า หรือเพื่อช่วยลดภาระค่าผ่อนชำระต่อเดือนหรือช่วยให้ผ่อนหมดได้เร็วขึ้นนั่นเอง

ขั้นตอนในการขอเพิ่มวงเงินหลักทรัพย์

 

1. ตรวจสอบสัญญาการจำนองหรือขายฝาก

ถ้าอยากรีไฟแนนซ์ขั้นแรกให้เอาสัญญาการจดจำนองและสัญญาการขายฝากมาตรวจสอบดูว่าสามารถขอวงเงินเพิ่มได้ไหม ซึ่งยอดเงินขึ้นอยู่กับมูลค่าของทรัพย์สินและระยะเวลาที่เคยผ่อนชำระจากผู้จดจำนอง หรือผู้ฝากขายเดิม ซึ่งส่วนมากในสัญญาสามารถเริ่มรีไฟแนนซ์ได้เมื่อผ่อนไปแล้วเป็นจำนวนนึง ทางเราจะประเมินมูลค่าการขอวงเงินเพิ่มให้อีกทีหลังจากดูตรวจสอบสัญญาเดิมอย่างละเอียด

 

2. เลือกสถาบันการเงินที่ใช่

การเลือกสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็น ธนาคาร หรือนายทุน จะช่วยให้เราประหยัดดอกเบี้ยได้มากทีเดียว และอีกเรื่องที่สำคัญควรเลือกนายทุน หรือธนาคารที่เราสะดวกในการปรึกษาหรือให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน

ปรีกษาฟรี

เบอร์โทร 099 118 9555 (คุณสมชาย)

แอดไลน์: 

Old Asian couple depositing for a new house
รีไฟแนนซ์
bottom of page